Wizytówka

Stowarzyszenie Grupa Działań Lokalnych „Godzisław”

 

Adres – Godzisław 30, 78 – 450 Grzmiąca

KRS 0000379180 – Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 6731888492

REGON  320967869

Nr rachunku 82 8562 0007 0036 5776 2000 0010 – Bank Spółdzielczy w Białogardzie  F/Grzmiąca

Strona internetowa – godzislaw.pl

Adres mail – gdl@godzislaw.pl

www.facebook.com/godzislaw

Telefon kontaktowy – 665 777 265

 

Zarząd:

Sebastian Catewicz – Prezes  s.catewicz@godzislaw.pl, tel. 665 777 265)

Anna Widerska – Wiceprezes

Anna Antonowicz – Skarbnik

Paweł Knap – Sekretarz

Aleksandra Kowalczyk – Członek Zarządu

Aleksandra Maszota – Członek Zarządu

Damian Kowalczyk – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Nina Nowak – Przewodnicząca

Tomasz Koniarski – Zastępca Przewodniczącej 

Piotr Żak – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Naszym celem jest wspieranie i podejmowanie działań w zakresie integracji i rozwoju społecznego, oświatowego, kulturalnego oraz gospodarczego lokalnej społeczności wiejskiej Godzisławia oraz gminy Grzmiąca.

 

Zgodnie z naszym statutem realizować swój cel możemy nieodpłatnie poprzez:

1) tworzenie oraz troskę nad istniejącą już infrastrukturą służącą celom społecznym,

2) inicjowanie i wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, oświaty, rozwoju przedsiębiorczości, upowszechniania i kultywowania tradycji narodowej oraz postaw obywatelskich,

3) pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w  trudnej sytuacji życiowej,

4) organizowanie spotkań dla lokalnych grup społecznych Godzisławia i gminy Grzmiąca,

5) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,

6) poznawanie i upowszechnianie wiedzy historycznej i kulturowej związanej z Pomorzem Zachodnim, a w szczególności z powiatem szczecineckim, gminą Grzmiąca oraz wsią Godzisław,

7) organizowanie wyjazdów krajoznawczych ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego oraz wyjazdów pielgrzymkowych,

8) poszukiwanie i gromadzenie materialnych śladów przeszłości Ziemi Pomorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu szczecineckiego, gminy Grzmiąca oraz wsi Godzisław,

9)   promowanie i  propagowanie lokalnych produktów wytworzonych przez mieszkańców Godzisławia oraz gminy Grzmiąca lub powiązanych z Godzisławiem oraz gminą Grzmiąca.

 

Możemy realizować swój cel także odpłatnie poprzez:

1) organizowanie spotkań, warsztatów, wystaw, szkoleń, występów w zakresie realizacji celu statutowego,

2) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,

3) organizowanie wycieczek krajoznawczych i wyjazdów pielgrzymkowych,

4) organizowanie lokalnych zabaw, festynów, imprez kulturalnych,

5) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celu statutowego,

6) promowanie, propagowanie oraz sprzedaż lokalnych produktów wytworzonych przez mieszkańców Godzisławia oraz gminy Grzmiąca lub powiązanych z Godzisławiem oraz gminą Grzmiąca.

 

Stowarzyszenie wywodzi się ze wsi Godzisław i stąd też w nazwie „Godzisław”, jednakże nie ograniczamy naszej działalności jedynie do tej miejscowości, dlatego też członkami stowarzyszenia mogą być nie tylko mieszkańcy Godzisławia. Cele statutowe realizować możemy w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego, Powiatu Szczecineckiego i Gminy Grzmiąca.