Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Grupa Działań Lokalnych „Godzisław”

z dnia 24 listopada 2010 roku.

tekst jednolity z dnia 1 sierpnia 2015 r.

uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 04/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 1 sierpnia 2015 r.

              Na względzie mając dobro społeczności wiejskiej Godzisławia oraz gminy Grzmiąca, my, założyciele Stowarzyszenia Grupa Działań Lokalnych „Godzisław”, dostrzegając powinności względem naszej małej ojczyzny, ustanawiamy tenże statut i powołujemy do życia Stowarzyszenie dla podejmowania i intensyfikacji działań na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności wsi oraz gminy, z której się wywodzimy.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Grupa Działań Lokalnych „Godzisław” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Godzisław.

§3

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego, powiatu szczecineckiego, gminy Grzmiąca oraz wsi Godzisław.

§4

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zawiązane jest na czas nieoznaczony.

§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§8

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

ROZDZAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§9

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i podejmowanie działań w zakresie integracji i rozwoju społecznego, oświatowego, kulturalnego i gospodarczego oraz rozwoju świadomości prawnej i ekonomicznej lokalnych społeczności Godzisławia, gminy Grzmiąca oraz powiatu szczecineckiego.

§10

1. Stowarzyszenie realizuje swój cel nieodpłatnie poprzez:

1) tworzenie oraz troskę nad istniejącą już infrastrukturą służącą celom społecznym;

2) inicjowanie i wspieranie działań w zakresie: edukacji prawnej i ekonomicznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, oświaty, rozwoju przedsiębiorczości, upowszechniania i kultywowania tradycji narodowej oraz postaw obywatelskich;

3) pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej;

4) organizowanie spotkań dla lokalnych grup społecznych Godzisławia i gminy Grzmiąca;

5) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;

6) poznawanie i upowszechnianie wiedzy historycznej i kulturowej związanej z Pomorzem Zachodnim, a w szczególności z powiatem szczecineckim, gminą Grzmiąca oraz wsią Godzisław;

7) organizowanie wyjazdów krajoznawczych ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego oraz wyjazdów pielgrzymkowych;

8) poszukiwanie i gromadzenie materialnych śladów przeszłości Ziemi Pomorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu szczecineckiego, gminy Grzmiąca oraz wsi Godzisław;

9) promowanie i propagowanie lokalnych produktów wytworzonych przez mieszkańców Godzisławia oraz gminy Grzmiąca lub powiązanych z Godzisławiem oraz gminą Grzmiąca.

2. Stowarzyszenie może realizować swój cel odpłatnie poprzez:

1) organizowanie spotkań, warsztatów, wystaw, szkoleń, występów w zakresie realizacji celu statutowego;

2) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży;

3) organizowanie wycieczek krajoznawczych i wyjazdów pielgrzymkowych;

4) organizowanie lokalnych zabaw, festynów, imprez kulturalnych;

5) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celu statutowego;

6) promowanie, propagowanie oraz sprzedaż lokalnych produktów wytworzonych przez mieszkańców Godzisławia oraz gminy Grzmiąca lub powiązanych z Godzisławiem oraz gminą Grzmiąca.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych;

2) wspierających;

3) honorowych.

§12

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

3) udziału w zebraniach, spotkaniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

4) udziału w wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie;

5) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnego opłacania składek;

4) przestrzegania w stosunku do kolegów zasady uprzejmości, lojalności i koleżeństwa oraz akceptowanych w społeczeństwie form dobrego wychowania, wzajemnej życzliwości i szacunku.

§15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.

§16

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

2) wykluczenia przez Zarząd:

a. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

b. z powodu notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,

c. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden rok;

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3)Komisja Rewizyjna.

§18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zebranie Członków

§19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej zebraniem.

2. W zebraniu biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Zebranie zwoływane jest w miarę potrzeb przez Zarząd Stowarzyszenia:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Termin i miejsce obrad zebrania Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

5. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów i są ważne jeżeli w obradach uczestniczyła co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień minimum 30min. później zebranie może obradować skutecznie bez względu na liczbę obecnych.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

2) uchwalanie zmian statutu;

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

9) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

ZARZĄD

§21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie zuchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się przynajmniej z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

3. Zarząd konstytuuje się bezpośrednio po wyborze w trakcie zebrania walnego.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli zarząd składa się z trzech osób może skutecznie podejmować uchwały jeżeli jest obecnych przynajmniej 2 jego członków.

6. Członkiem Zarządu może zostać jedynie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

§22

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

3) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

5) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

6) zwoływanie Walnego Zebrania;

7) ustalanie wysokości składek członkowskich.

KOMISJA REWIZYJNA

§23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się przynajmniej z 2 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się bezpośrednio po wyborze w trakcie zebrania walnego.

4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia zwołuje przewodniczący.

5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej 2 członków Komisji.

6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

7. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia nie może podlegać żadnym formom nacisku ze strony Zarządu lub członków Stowarzyszenia.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

9. Członkiem Komisji może zostać jedynie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

10. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia poprzez:

a. żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

b. żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

2) składanie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków;

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie;

2) darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;

3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;

4) środki pochodzące z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu statutowej działalności Stowarzyszenia.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§26

Do składnia oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwoje członków Zarządu działających łącznie, w tym Wiceprezes Zarządu.

§27

Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4) zakupywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie władz lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz w sprawie odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§29

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo o stowarzyszeniach.